Работни тела

Комисија за надворешна политика


Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународни организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.

 

Претседател: Антонијо Милошоски
Заменик на претседателот: Светлана Карапетрова
Членови: 1. Александар Николоски
2. Сашо Василевски
3. Павле Трајанов
4. Лилјана Поповска
5. Ѓоко Камчев
6. Артан Груби
7. Нора Алити
8. Мерал Узеири-Ферати
9. Васко Наумовски
10. Софија Куновска
11. Љубомир Јосифоски
12. Хари Локвенец
Заменици на членовите: 1. Благица Ласовска
2. Владимир Ѓорчев
3. Кенан Хасипи
4. Момчило Аврамоски
5. Магдалена Манаскова
6. Ермира Мехмети
7. Шпреса Хадри
8. Беким Фазлиу
9. Солза Грчева
10. Лидија Димова
11. Васко Ковачевски
12. Томислав Тунтев
Click