Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за култура

 

Е-пошта:k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности; 
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право; 
 • донации и спонзорства;  
 • дејности   за  заштита  и  користење на движно и недвижно културно богатство; 
 • издавачка дејност и библиотекарство; 
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање,  културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;                    
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на културата  и         
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности. 
претседател: ИРЕНА СТЕФОСКА
заменик на претседателот: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
членови: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
3) ФЕРИД МУХИЌ 
4) ЕНЕС ИБРАХИМ 
5) ШПРЕСА ХАДРИ
6) ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
7) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
8) МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
9) ЉУБЕН АРНАУДОВ
10) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
заменици на членовите: 1) РУБИН ЗЕМОН
2) МАЈА МОРАЧАНИН 
3) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА  
4) МЕРИ ЛАЗАРОВА
5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
6) АНЕ ЛАШКОСКА
7) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.