РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

Во Собранието на Република Македонија се основаат постојани работни тела за разгледување на предлози за донесување на закони, нацрти на закони, предлози на закони и други општи акти што ги донесува Собранието, за следење на извршувањето на актите на Собранието како и за проучување и претресување на други прашања од неговата надлежност.

Претседателите, замениците на претседателите, членовите на работните тела и нивните заменици се избираат од редот на пратениците во Собранието.

Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.

Како постојани работни тела на собранието се основаат:Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Уставот;
 • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
 • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти и
 • други прашања од уставен карактер.

                           Претседател: АНДОВ СТОЈАН 

Заменик на претседателот: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 

                                     Членови: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА  
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                                                       ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       ПЕТКОВСКИ ТИТО 
                                                       ДОГАНИ БЕСИМ  
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                                                       БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                                                       КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       ПЕНОВ РИСТО 
                                                       СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                       ВЕЛИУ ФАЗЛИ 
                                                       БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
                                                       ХАНИ ТАХИР  
 
       Заменици на членовите: БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                                       ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       КУНОВСКА ЈАГНУЛА  
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА  
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ  
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  Законодавно-правна комисија

документи

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • усогласеност на законите и други акти со Уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; 
 • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите; 
 • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 
 • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и исправки на грешки на пречистен текст на законите и
 • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                           Претседател: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
 
Заменик на претседателот: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
 
                                     Членови: ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                       ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                                                       СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА  
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН  
                                                       БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  
 
       Заменици на членовите: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ  
                                                       КАДРИУ ФЛОРА 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА 
                                                       РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ Комисија за одбрана и безбедност

документи

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; 
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир; 
 • јавните собири и јавните приредби; 
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 
 • заштита од природни непогоди и епидемии; 
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето; 
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас; 
 • движење и престој на странците; 
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и 
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                           Претседател: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 

Заменик на претседателот: ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 

                                     Членови: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       ПЕТКОВСКИ ТИТО 
                                                       ТАЧИ МЕНДУХ 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       РАХИЌ ЕСАД 
                                                       СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ  
   
       Заменици на членовите: ВИТАНОВ ЗОРАН  
                                                       ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                                       ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ 
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ  
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР  
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
                                                       РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ  Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

документи

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем; 
 • менување на границите на Републиката; 
 • државните симболи и нивната употреба; 
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
 • амнестија и помилување; 
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето; 
 • матична евиденција и заштита на личните податоци; 
 • лични имиња, лични карти и патни исправи; 
 • попис на населението; 
 • системот на јавното информирање; 
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање; 
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците; 
 • референдум; 
 • локална самоуправа; 
 • народниот правобранител; 
 • Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи; 
 • одликувања, признанија и награди; 
 • празниците на Република Македонија; 
 • организација на државната управа; 
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците; 
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                           Претседател: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 

Заменик на претседателот: ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
 
                                     Членови: БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                                                       АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                                                       БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ   

       Заменици на членовите: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
                                                       ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР  
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ  
                                                       ВЕЛИУ ФАЗЛИ  
                                                       БУЏАКУ АГРОН  Комисија за надворешна политика

документи

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации; 
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во 
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави; 
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународни организации; 
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори; 
 • ратификација на меѓународни договори; 
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации; 
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации; 
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави; 
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.

                           Претседател: КАДРИУ ФЛОРА 

Заменик на претседателот: МАТОШИ РУЖДИ 
 
                                     Членови: ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
                                                       НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МИТРЕВА ИЛИНКА 
                                                       ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  

       Заменици на членовите: ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР  
                                                       АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ  
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  Комисија за европски прашања

Е-пошта: kep@sobranie.mk

Документи

КОСАК (COSAC)

КОСАП (COSAP)

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција; 
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
 • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.

                          ПретседателПЕТКОВСКИ ТИТО 

Заменик на претседателот:ЗАШОВ БЛАГОЈ 

                                     Членови: СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ  
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                                                       ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                       МИТРЕВА ИЛИНКА  
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ  
                                                       АРИФИ ТЕУТА 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
  
       Заменици на членовитеВИТАНОВ ЗОРАН  
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР  
                                                       ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР  
                                                       КАБА ГАРИП  
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛКомисија за прашања на изборите и именувањата

документи

Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува Комисијата; 
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието; 
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти; 
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието; 
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието; 
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди; 
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поб 
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието; 
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието; 
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело; 
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации; 
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци; 
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено; 
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува Комисијата во "Службен весник на Република Македонија" и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

                            Претседател: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 

Заменик на претседателот: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 

                                     Членови: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА  
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА  
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ 
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН  
 
      Заменици на членовите: ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА  
                                                      ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                      ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                      СТАНЧЕВСКА НАДА  
                                                      КАДРИУ ФЛОРА 
                                                      АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                      ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                      СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                      БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  
                                                      СЕЛМАНИ АЈШЕ 
                                                      МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                      БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
 • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот; 
 • следење, разгледување и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
 • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите; 
 • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
 • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.
Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

                           Претседател: МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 

Заменик на претседателот: БЕНДЕВСКА ВЕСНА 

                                     Членови: ЃОРЃЕСКА РУЖА 
                                                       АНДОВ СТОЈАН 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                       АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       ХАНИ ТАХИР  
  
       Заменици на членовите: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА  
                                                       СТАНЧЕВСКА НАДА 
                                                       СТОЈАНОВ РИСТО 
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                       ДУРАКУ САДУЛАКомисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана

                           ПретседателКИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
 
Заменик на претседателот: ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
 
                                     ЧленовиНАЈДОВСКИ СЛОБОДАН  
                                                        ХАНИ ТАХИР  
                                                        ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО  
                                                        МАТОШИ РУЖДИ  
  
      Заменици на членовите: ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ  
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА 
 

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • почитување на правата и слободите утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 
 • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно 
 • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти; 
 • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и 
 • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                             Претседател: РАХИЌ ЕСАД 

  Заменик на претседателот: КОНДАРКО БОРИС 

                                     Членови: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                          ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                                          ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                          КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 
                                          ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                          ТАЧИ МЕНДУХ 
                                          КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
                                          АЛИТИ РАФИЗ   

       Заменици на членовите: ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                         НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                         АНДОВ СТОЈАН 
                                         КОЦЕВ ВАНЧО  
                                         СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                         МАТОШИ РУЖДИ 
                                         РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                         БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  Комисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање; 
 • Буџетот на Републиката; 
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правните лица; 
 • царинскиот систем; 
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; 
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите; 
 • јавните набавки; 
 • системот на осигурување; 
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа и 
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: АДЕМИ ЏЕВАТ 

Заменик на претседателот: ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ 
 
                                     Членови: ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       ВИТАНОВ ЗОРАН 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА  
                                                       ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
                                                       ПОПОВСКИ НИКОЛА  
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН   
 
       Заменици на членовите: ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       АЈДИНИ НАСЕР 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                       ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА  
                                                       АЛИТИ РАФИЗ Комисија за економски прашања

документи

Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја;
 • статистика и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 

Заменик на претседателот: КИТАНОСКИ ИЛИЈА 

                                     Членови: КОЦЕВ ВАНЧО 
                                                       СТАНЧЕВСКА НАДА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ 
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ   

       Заменици на членовите: СТОЈАНОВ РИСТО 
                                                       ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА  
                                                       ТАШЕВА ВИОЛЕТА  
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН  
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ  
                                                       НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       АРИФИ ТЕУТА 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТКомисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

документи

Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили; 
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството; 
 • ловот и риболовот; 
 • животинскиот и растителниот свет; 
 • ветеринарното здравство и заштита на растенијата; 
 • премерот и катастарот на земјиштето; 
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите; 
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: ДОДОВСКИ МАРЈАН 

Заменик на претседателот: ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
 
                                     Членови: ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                       СТОЈАНОВ РИСТО 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТ  

       Заменици на членовите: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ  
                                                       АЛИТИ РАФИЗ  
                                                       ЈАШАРИ АДНАН

Комисија за транспорт, врски и екологија

документи

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот; 
 • жичарите и ски-лифтовите; 
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем; 
 • изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите; 
 • просторното и урбанистичкото планирање; 
 • уредувањето на градежното земјиште; 
 • станбеното и комуналното стопанисување; 
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување; 
 • обезбедување услови за здрава животна средина; 
 • спречување на штетната бучава; 
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и 
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските урбанизмот и екологијата.

                           Претседател: ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 

Заменик на претседателот: НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
  
                                     Членови:
 ВИТАНОВ ЗОРАН 
                                                       ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
  
       Заменици на членовите: ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН  
                                                       СЕЛМАНИ АЈШЕКомисија за образование, наука и спорт

документи

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование; 
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието; 
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност; 
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво; 
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура; 
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката; 
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард; 
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите; 
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА; 
 • развој и унапредување на физичката култура; 
 • развојот на врвниот спорт и 
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: ГРКОВСКА СЛАВИЦА 

Заменик на претседателот: МУСТАФА НЕЖДЕТ 
 
                                     Членови: ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                        ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                        ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО  
                                                        ЃОРЃЕСКА РУЖА 
                                                        АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                                                        СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА  
                                                        АЈДИНИ НАСЕР 
                                                        ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                        ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                                                        СЕЛМАНИ АЈШЕ 
                                                        СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 
                                                        НЕЗИРИ САФЕТ  
 
        Заменици на членовите: ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                        ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                        ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                        КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 
                                                        МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                        РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                        БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                        АРИФИ ТЕУТА 
                                                        ПОЛОЖАНИ АЗИЗКомисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата; 
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија; 
 • збогатување на историското и уметничкото творештво; 
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности; 
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право; 
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство; 
 • издавачка дејност и библиотекарство; 
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата; 
 • употреба и заштита на македонскиот јазик; 
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците; 
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности; 
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности; 
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и 
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                           Претседател: АРИФИ ТЕУТА 

Заменик на претседателот: БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 

                                     Членови: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       СТЕФАНОВСКА АНЕТА  
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ  
                                                       КАДРИУ ФЛОРА 
                                                       ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ  
  
       Заменици на членовите: ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА  
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ  
                                                       ЃОРЃЕСКА РУЖА  
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО  
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТКомисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk  

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • здравствената заштита на населението;
 • здравственото осигурување;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
 • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
 • хигиенско-епидемиолошката состојба;
 • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
 • санитарниот и здравствениот надзор и
 • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           ПретседателПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
 
Заменик на претседателот: СЕЛМАНИ АЈШЕ 
 
                                     Членови: ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ  
                                                       АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                       ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ  
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ   

      Заменици на членовите:  КОЦЕВ ВАНЧО 
                                                       ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                                                       ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
                                                       ЃОРЃЕСКА РУЖА  
                                                       ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА  
                                                       ПОПОВСКИ НИКОЛА  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА  
                                                       СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ  Комисија за труд и социјална политика

Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа; 
 • правото на штрајк; 
 • вработување и права во случај на невработеност; 
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството; 
 • платите и животниот стандард; 
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните; 
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
 • популационата политика, бракот и семејството; 
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување; 
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и 
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           Претседател: МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 

Заменик на претседателот: КИРОВ АЦО 

                                     Членови: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
                                                       СТАНЧЕВСКА НАДА  
                                                       ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                       ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  
                                                       СЕЛМАНИ АЈШЕ   
 
       Заменици на членовите: ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                                                       СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                       КАБА ГАРИП  
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ Комисија за еднакви можности на жените и мажите

документи

Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на: 

 • разгледување на предлози на закони и други прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив; 
 • разгледување на предлог на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите; 
 • следење на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика; 
 • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ; 
 • иницирање на донесување и изменување на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
 • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите; 
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите; 
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
 • други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                           Претседател: ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 

Заменик на претседателот: БОНЕВА СИЛВАНА 
 
                                     Членови: ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                        ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                        НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР  
                                                        КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
                                                        НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                        БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                        САЛИУ СЕЛВИЈЕ  
                                                        СЕЛМАНИ АЈШЕ   

        Заменици на членовите: ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ 
                                                        ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                        ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
                                                        СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                        ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                        ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                        РАХИЌ ЕСАД 
                                                        СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                        БУЏАКУ АГРОН 
                                                        ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања; 
 • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела; 
 • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието; 
 • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот; 
 • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 
 • имунитетот на пратениците и 
 • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                           Претседател: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 

Заменик на претседателот: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
  
                                     Членови: ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР  
                                                        ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                                                        ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                        ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                        НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                        ЈАШАРИ АДНАН  
  
        Заменици на членовите: СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                                        ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                        ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                        АНАСТАСОВСКИ ИВАН  
                                                        МАТОШИ РУЖДИ 
                                                        СЕРАФИМОВ ВЛАТКО  
                                                        СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                        ВЕЛИУ ФАЗЛИ 

Комитет за односи меѓу заедниците

Е-пошта:   

Претседател: АЈДИНИ НАСЕР 
 

          Членови: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР  
                            ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                            ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
                            ДИМОВСКИ ИЛИЈА  
                            КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
                            МИТРЕВА ИЛИНКА 
                            ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                            АЈДИНИ НАСЕР 
                            КАБА ГАРИП 
                            СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                            АРИФИ ТЕУТА 
                            БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
                            АДЕМИ ЏЕВАТ 
                            ДУРАКУ САДУЛА 
                            ХАСИПИ КЕНАН 
                            КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                            САЛИУ ШАБАН 
                            СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                            РАХИЌ ЕСАД
Click