Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија

 

Е-пошта:k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;           
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;           
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.         
претседател: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
заменик на претседателот: АНЕ ЛАШКОСКА
членови: 1) КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
5) ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
6) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
8) СЛАЃАНА МИТОВСКА
9) ДРАГАН ДАНЕВ 
10) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
заменици на членовите: 1) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2) БЕТИАН КИТЕВ
3) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
4) СОЊА МИРАКОВСКА
5) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
6) AГИМ ШАЌИРИ
7) 
8) ПАНЧО МИНОВ
9) ЈУСУФ ХАСАНИ
10) КРСТО МУКОСКИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.