Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за здравство

 

Е-пошта:k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенскоепидемиолошката состојба;           
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги; 
  • санитарниот и здравствениот надзор, 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството и
  • други прашања што се однесуваат на здравството.
претседател:  МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
заменик на претседателот: ЈАГОДА ШАХПАСКА
членови: 1) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
4) РИСТЕ ТАШЕВ
5) МЕРИ ЛАЗАРОВА
6) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
7) САШО ВАСИЛЕВСКИ
8) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
9) ЉУБЕН АРНАУДОВ
10) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
заменици на членовите: 1) ПАНЧЕ ИВАНОВ
2) 
3) САШКО КОСТОВ
4) КЕТИ СМИЛЕСКА
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
7) ВЕСНА ПЕМОВА
8) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
9) ЈУСУФ ХАСАНИ
10) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.