Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Е-пошта:kzemjod@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;           
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;  
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи;  
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.
претседател: ЉУПЧО ДИМОВСКИ
заменик на претседателот: ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
членови: 1) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
2) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
5) МИРА СТОЈЧЕВСКА
6) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
8) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
9) ПАНЧО МИНОВ
10) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
заменици на членовите: 1) 
2) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3) РИСТЕ ТАШЕВ
4) САШКО АТАНАСОВ
5) ПАНЧЕ ИВАНОВ
6) ЏЕВАТ АДЕМИ
7) ВАСИЛ ПИШЕВ
8) СЛАЃАНА МИТОВСКА
9) ТРАЈЧО ДИМКОВ 
10) ЉУБЕН АРНАУДОВ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.