Работни тела

Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

 

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;         
  • следење, разгледување  и анализирање на остварувањето  на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;         
  • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите;
  • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и
  • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

претседател:  ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
заменик на претседателот:  РЕЏЕП МЕМЕДИ
членови: 1) 
2) САШКО АТАНАСОВ
3) РУБИН ЗЕМОН
4) ФЕРИД МУХИЌ 
5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
6) АНЕ ЛАШКОСКА
7) ТРАЈЧО ДИМКОВ
8) ПАНЧО МИНОВ

9) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
10) ИРЕНА СТЕФОСКА
11) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
12) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
13) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
14) ЗИАДИН СЕЛА 

заменици на членовите: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) МАЈА МОРАЧАНИН 
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ДАФИНА СТОЈАНОСКА

7) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
8) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
9) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
10) ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
11) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
12) ДРАГАН ДАНЕВ
13) СЛАЃАНА МИТОВСКА
14) 

Click