Јавна расправа по работната верзија на Предлог законот за а...

Вторник, 22 декември 2009 година, Национален совет за евроинтеграции

Јавна расправа по работната верзија на Предлог-законот за авторското право и сродните права

Националниот совет за евроинтеграции денеска организираше Јавна расправа по работната верзија на Предлог-законот за авторското право и сродните права. Образложение за причините поради кои се подготвува нов текст на закон за авторските права и сродните права даде г-ѓа Олгица Трајковска, претставник на Министерството за култура и раководител на Сектор за авторски и сродни права.

Прочитај повеќе

НСЕИ ЈАВНА РАСПРАВА НАСЛОВНА 26,11,09...

Четврток, 26 ноември 2009 година

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции, заеднички со Фондацијата „Фридрих Еберт“ организираа јавна расправа на тема „Политиките за унапредување на животната средина во Република Македонија".

Прочитај повеќе

Средба на Националниот совет за евоинтеграции со Република ...Петок, 09 октомври 2009

Средба на Националниот совет за евроинтеграции со г. Ролф Мафаел директор и ополномошен за начелни прашања за проширување на ЕУ во Германското министерство за надвореши работи

Националниот совет за евроинтеграции оствари средба со г. Ролф Мафаел, директор и ополномошен за начелни прашања за проширување на ЕУ во Германското министерство за надвореши работи. Во рамки на германската делегација присуствуваа г. Петер Бушман, претставник на Одделот за ЕУ проширување-односи на ЕУ со Западен Балкан и г-ѓа Улрике Кноц, амбасадор на Сојузна Република Германија.

Прочитај повеќе

Македонија доби визна либерализација...Понеделник, 30 ноември 2009 година

Македонија доби визна либерализација

Советот на министри за внатрешни работи и за правда на земјите-членки на Европската унија, на прес-конференција во Брисел, ја потврди визната либерализација за Македонија, Црна Гора и Србија, која ќе стартува од 19 декември годинава. Со одлуката се дополнува регулативата 539/2001 на ЕУ, односно овие три балкански земји преминуваат од „црната“ на „белата“ шенген-листа.

Прочитај повеќе

Средба на ПСРМ со Национален совет на инвалидски организаци...Среда, 2 декември 2009 година

Средба на претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, со претседателот на Националниот совет на инвалидските организации

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, пред утрешниот Меѓународен ден на лицата со инвалидност оствари средба со претседателот на Националниот совет на инвалидските организаци, г. Душан Нешевски, како и со претставници на инвалидските организации во Република Македонија

Прочитај повеќе

Десетта седница на Националниот совет за евроинтеграции 15....Вторник, 15 декември 2009 година

Десетта седница на Националниот совет за евроинтеграции

Националниот совет за евроинтеграции, на денешната Десетта седница, расправаше за европските интеграции на Република Македонија по заклучоците на Советот на Европска унија од 8 декември 2009 година

Прочитај повеќе

Единаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции...Петок, 25 декември 2009 година

Единаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции

Националниот совет за евроинтеграции на Единаесеттата седница расправаше по Мислењето за усвојување на правото на Европската унија за 2010 година и по Извештајот за работата на Националниот совет за евроинтеграции за периодот септември 2008 - декември 2009 година. 

Прочитај повеќе

22 седница на Комисијата за одбрана и безбедност...Вторник, 22 декември 2009 година

Дваесет и втора седница на Комисијата за одбрана и безбедност

Комисијата за одбрана и безбедност на Дваесет и втората седница, одржана на 21 декември 2009 година, како матично работно тело ги разгледа

Прочитај повеќе

45 седница на Комисијата за финансирање и буџет 21.12.09...Понеделник, 21 декември 2009 година

Четириесет и петта седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирње и буџет, на Четириесет и петтата седница, одржана на 17 декември 2009 година, како матично работно тело ги разгледа:

  1. Предлогот на законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година (по скратена постапка);
  2. Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите (по скратена постапка);
  3. Предлоот на законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (по скратена постапка);
  4. Предлогот на законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (по скратена постапка).

Воведно образложение по Предлогот на законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година даде заменикот на министерот за финансии, г. Недим Рамизи. 

Тој истакна дека со овој закон поблизу се определуваат начинот и условите за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година. Истиот претставува надополнување на одредбите од Законот за буџетите во врска со процедурите за управување и извршување на буџетите на поодделните буџетски корисници.

Со 8 гласа „за” и 3 „против”, Комисијата заклучи дека се исполнети условите за подготвување на Дополнет предлог на закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година.

Во образложението по Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите, заменик-министерот за финансии истакна дека целта на предложениот закон е усогласување со Законот за јавни набавки во делот на обезбедување на согласноста за повеќе годишните јавни набавки во програмите за развојниот  дел на Буџетот на Република Македонија. 

Исто така, со овој Предлог на закон се предлага одложување на примената на членот 10 од Законот за буџетите поради потребата од воведување на нови софтверски решенија за спроведување на одредбата од овој член.

Комисијата со 7 гласа „за “ и 3 „против” заклучи дека согласно Деловникот на Собранието на Република Македонија  не се исполнети условите за подготвување на  Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.

Во однос на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа,  г. Рамизи нагласи дека со предложените измени се врши усогласување со Законот за јавен долг, кој го уредува задолжувањето со што се формира кохерентен и хармонизиран систем на задолжување. Со измените се предлага и зголемување на процентот на приходите од ДДВ со што ќе се овозможи пораст на сопствените приходи на општините што ќе придонесе за нивно финансиско јакнење.

Со оглед на тоа што по овој Предлог на закон не беа поднесени амандмани, Комисијата едногласно заклучи дека не се исполнети условите за подготвување на Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Што се однесува на Предлогот на законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, заменикот на министерот за финансии истакна дека  во услови на економска криза, доколку се применуваат стапките на придонесите за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и задолжително здравствено осигурување, кои се дефинирани во основниот текст на законот, ќе се предизвика намалување на приходите на фондот за ПИОМ и на фондот за здравствено осигурување. Затоа е потребно да се ревидираат стапките на придонесите за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и задолжително здравствено осигурување.

Бидејќи по овој Предлог на закон не беа поднесени амандмани, Комисијата со 6 гласа „за” и 3 „против”, заклучи дека не се исполнети условите за подготвување на Дополнет предлог на закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Прочитај повеќе

Новогодишно обраќање на ПСРМ...Четврток, 31 декември 2009 година

Новогодишно ОБРАЌАЊЕ на претседателот Вељаноски пред пратениците и службата на Собранието на Република Македонија


Почитувани,

Само неколку часа не делат од Новата 2010 година. Зад нас останува старата 2009, која  не беше лесна за сите, но ние сепак ја завршуваме успешно. Сакам да искажам благодарност не само до потпретседателите, пратениците, координаторите на пратеничките групи, туку посебно до вработените во собраниската администрација со нивниот целосен и одговорен ангажман. А тој успех се гледа преку извештајот на Европската комисија во кој многу јасно се наведени позитивните резултати постигнати во Собранието на Република Македонија.

Прочитај повеќе

Триесет и втора седница на Комисијата за економски прашања ...

Понеделник, 28 декември 2009 година

Триесет и втора седница на Комисијата за економски прашања

Комисијата за економски прашања на Собранието на Република Македонија на Триесет и втората седница, одржана на 25 декември 2009 година, како матично работно тело ги разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за основање на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, по скратена постапка и Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини (второ читање).

Предлог на законот за изменување на Законот за основање на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија го образложи заменик-министерот за економија, д-р Методиј Хаџи-Васков. Тој во своето излагање истакна дека станува збор за менување на еден член од Законот, во којшто се регулира начинот на кој што Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија ги добива средствата за својата работа.

Наместо трансфер преку Министерството за економија, во Предлог-законот се предлага истиот да оди директно од Буџетот на Република Македонија. Со префрлањето на средствата од Буџетот ќе се има подобар увид и прегледност на начинот и на разните активности за коишто се користат овие средства кои што се префрлени на Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија.

Според него, главна цел на оваа промена на членот е да се подобри увидот на конкретните активности кои што Агенцијата ги презема. Со донесување на овој Закон, заменик-министерот за економија истакна дека истиот ќе придонесе значително зајакнување на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.

Комисијата за економски прашања, врз основа на расправата, едногласно заклучи дека Предлогот на закон за изменување на Законот за основање на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија треба да се проследи на натамошна постапка во Собранието на Република Македонија.

Прочитај повеќе

Г. Џеват Адеми одржа средба со претставници на Мрежата за м...Петок, 25 декември 2009 година

средба на Претседателот на Комитетот за односи меѓу заедниците, Г. Џеват Адеми, со претставници на Мрежата за мултикултурно општество во Македонија

Претседателот на Комитетот за односи меѓу заедниците, г. Џеват Адеми, одржа средба со претставници на Мрежата за мултикултурно општество во Македонија, на која присуствуваа г-ѓа Виолета Крстиќ од Заедницата на Хрватите во Република Македонија, г-ѓа Анастасија Рибарски од словенечкото здружение „Франц Прешерн“, г. Мирољуб Орландиќ од Заедницата на Црногорците во Република Македонија и Рубин Земон од Сојузот на Балканските Египќани

Прочитај повеќе

Деветтата седница на Буџетскиот совет 28,12,09...Понеделник, 28 декември 2009 година

Деветта седница на Буџетскиот совет

Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија на Деветтата седница, одржана на 24 декември 2009 година, го разгледа Предлогот на стратегијата за развој на Собранието на Република Македонија за периодот 2010 - 2013 година и врз основа на расправата едногласно ги усвои следните заклучоци:

  1. Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија согласно член 27 став (1) од Законот за Собранието на Република Македонија ја разгледа и усвои Стратегијата за развој на Собранието на Република Македонија во периодот 2010-2013 година;
  2. Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија го задолжува генералниот секретар на Собранието на Република Македонија да формира работна група составена од државни советници од Службата на Собранието, која ќе го изготви работниот текст на стратешките приоритети за 2010 година, во којшто ќе се развијат стратешките цели со конкретни активности, носители на активности и рокови за реализација на активностите. Притоа, Буџетскиот совет укажува на потребата во Стратегијата за развој на Собранието за периодот 2010-2013 година и при утврдувањето на стратешките цели и приоритети да се обезбеди поголема транспарентност;
  3. Работната група која ќе го изготвува работниот текст на стратешките приоритети да биде во непосредна комуникација со работната група формирана за изготвување на Стратегијата за развој на Собранието на Република Македонија во периодот 2010 - 2013 година и со Буџетскиот совет на Собранието, поради усогласување на задачите.
Прочитај повеќе

Обраќање на Претседателот на Парламентот на Австралија, г. ...Понеделник, 14 декември 2009 година

Обраќање на Претседателот на Претставничкиот дом на парламентот на Австралија, г. Хери Џенкинс, пред пратениците на Собранието на Република Македонија

Нашите две земји имаат топли и пријателски односи, кои се зајакнати од силните односи во заедницата и блиските меѓучовечки односи. Нашите две заедници имаат значајни историски, значајни мултикултурни и етнички различни народи, со кои сите можеме да се гордееме.
На последниот попис во Австралија 84.000 луѓе се изјасниле дека имаат потекло од Македонија. Дел емигрирале во Австралија, додека други се родени во Австралија. И покрај тоа што имаат австралијанско државјанство, нивното македонско наследсво останува многу силно.
Селењето на семејството и личниот живот и патувањето преку половина свет не е мала работа. Но, тоа го сторија Македонците со доаѓањето во Австралија

Прочитај повеќе

Средба на г-ѓа Тања Фајон, 18.12.2009...Петок, 18 декември 2009 година

Средба на Националниот совет за евроинтеграции со пратениците на европскиот парламент г-ѓа Тања Фајон и г. Зоран талер

На средбата присуствуваа членовите и претставниците на Националниот совет за евроинтеграции, членовите на Комисијата за надворешна политика, членовите на Комисијата за европски прашања, членовите на Мешовитиот парламентарен комитет на РМ-ЕУ, претставници на амбасадите од Кралството Шведска, Кралството Шпанија и Чешката Република, претставници од невладиниот сектор, медиумите и службата на Собранието на Република Македонија

Прочитај повеќе
123...26                           
Click