Работни тела

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

 

Е-пошта:kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

 Комисијата разгледува прашања што се однесуваат за:        

  • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;         
  • разгледување на предлог Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;         
  • следење  на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
  • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
  • иницира донесување и изменување  на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;         
  • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;         
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;         
  • соработката со соодветните комисии на другите земји  и         
  • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.
претседател: ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
заменик на претседателот: БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
членови: 1) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) НИКИЦА КОРУБИН
4) МЕРИ ЛАЗАРОВА

5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ

6) ИРЕНА СТЕФОСКА

7) СТОЈАН МИЛАНОВ
8) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
9) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
10) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
заменици на членовите: 1) СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
2) ЈАГОДА ШАХПАСКА
3) ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
4) ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
5) 
6) ШПРЕСА ХАДРИ
7) ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
8) ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
9) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
10) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
Click