РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

 Во Собранието на Република Северна Македонија се основаат постојани работни тела за разгледување на предлози за донесување на закони, нацрти на закони, предлози на закони и други општи акти што ги донесува Собранието, за следење на извршувањето на актите на Собранието како и за проучување и претресување на други прашања од неговата надлежност.

Претседателите, замениците на претседателите, членовите на работните тела и нивните заменици се избираат од редот на пратениците во Собранието.

Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.

Како постојани работни тела на собранието се основаат:


Комисија за уставни прашања


Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Уставот;
 • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
 • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти  и
 • други прашања од уставен карактер.

                                                                                    
                            Претседател:
ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ

                                      Членови: ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                        БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ
                                                        ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                                        МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                        НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ
                                                        АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                        ЕРДОГАН САРАЧ
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                        СУЗАНА САЛИУ
                                                        ИМЕР АЛИУ
                                                        ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ

       Заменици на членовите: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                      ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                      ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                      ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                      БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА
                                                      ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                      ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                      НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                      АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                      СОЊА МИРАКОВСКА
                                                      РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                      САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                      ХАЈРИЕ МИСИМИ
                                                      ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                      БЕКИМ ФАЗЛИУЗаконодавно-правна комисија


Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
 • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
 • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
 • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти и
 • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.


                           Претседател:
БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

Заменик на претседателот: МАЛИША СТАНКОВИЌ

                                     Членови: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                                                       ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                       НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                       ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       НЕДИМ РАМИЗИ
                                                       СУЗАНА САЛИУ
                                                       БЕКИМ ФАЗЛИУ

       Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                       ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       ИМЕР АЛИУКомисија за одбрана и безбедност


Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот;
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои    Републиката пристапила;
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации;
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот;
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;
 • обезбедување на личности и објекти;
 • државјанство;
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железничкиот  и  езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници  и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.


                            Претседател:
ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ

Заменик на претседателот: ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ

                                     Членови: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                       ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ
                                                       ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

        Заменици на членовите: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                        ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                        НАДА ЦИПУШЕВА
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                        ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                        ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                        ИРФАН ДЕАРИ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИКомисија за политички систем и односи меѓу заедниците


Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање   на   заштитата  на  етничкиот,  културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците  и
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                            Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

                                     Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

      Заменици на членовите: СУЗАНА АНОВА
                                                      АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                      ХРИСТИНА РУНЧЕВА                                                     
                                                      НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                      РОМЕО ТРЕНОВ
                                                      РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                      РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА
                                                      ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                      МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                      НЕДИМ РАМИЗИ
                                                      СУЗАНА САЛИУ
                                                      ГАЗМЕНД АЛИЈИКомисија за надворешна политика


Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија  и нејзините односи со другите држави и  меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните  од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување   во  членство  или  истапување од членство на меѓународни организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;
 • иницијативи  и  предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија   и
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.

                           Претседател: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

                                     Членови: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                       МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ
                                                       НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                       МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                       САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

      Заменици на членовите: ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                      ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                      МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА
                                                      АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                      ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                      ЕРДОГАН САРАЧ
                                                      ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                      ТАЊА ТОМИЌ
                                                      ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                      ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                      БЕКИМ ФАЗЛИУКомисија за европски прашања


Е-пошта: kep@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на  Република Македонија во  Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување;
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу  Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош;
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на  Република Македонија со законодавството на Европската унија,  како и предлага  мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува  нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство  во Европската унија;
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на  Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки;
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите;
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за  процесите на европската интеграција;
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
 • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија  во членство во Европската унија.

                           Претседател: ХАЈРУЛА МИСИНИ

Заменик на претседателот: НЕЏАТИ ЈАКУПИ

                                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                        АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                        ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                        МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                        ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                        БЕКИМ ЌОКУ

       Заменици на членовите: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                        ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                                        РИСТО МАНЧЕВ
                                                        МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                        САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                        ГОРАН МИНЧЕВ
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                        НЕДИМ РАМИЗИ
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
                                                       Комисија за прашања на изборите и именувањата


Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието;
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува комисијата во “Службен весник на Република Македонија” и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

 

                                                                    Претседател: ИЛИЈА ДИМОВСКИ

                                        Заменик на претседателот: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

                                                                             Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                                                               СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                                                                                               ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                                                               АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                                                               МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                                                               БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                                                               МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                                                               ГОРАН МИСОВСКИ
                                                                                               МЕВМЕД ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                                                               ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                                                               ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                                                               ИМЕР АЛИУ

                                               Заменици на членовите: СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                                                               СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                                                               ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                                                               ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                                                               ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                                                               МАРЈАНЧО НИКОЛОВ
                                                                                               ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                                                               САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                                                               СОЊА МИРАКОВСКА
                                                                                               ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                                                               НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                                                               БЕКИМ ФАЗЛИУПостојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот


Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;
 • следење, разгледување  и анализирање на остварувањето  на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • разгледување на дописите на граѓаните и заземање  ставови по истите;
 • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот   и
 • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

                           Претседател: БЕКИМ ФАЗЛИУ

Заменик на претседателот: САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

                                      Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                        АМДИ БАЈРАМ
                                                        ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                        ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                        ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        СУЗАНА САЛИУ

        Заменици на членовите: СУЗАНА АНОВА
                                                        ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                        ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                        ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                        САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                        АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                        НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање


Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
 • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
 • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
 • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање    и
 • други  прашања  што  се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: ГОРАН МИНЧЕВ

Заменик на претседателот: ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ

                                      Членови: ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                                                        СУЗАНА АНОВА
                                                        ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                        СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                        ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                        ИМЕР АЛИУ

       Заменици на членовите: ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                       МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана


Комисијата има претседател, четири члена, заменик претседател и четири  заменици членови.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • вршењето на надзорот над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за одбрана;
 • законитоста во спроведување на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана од аспект на нивна усогласеност со Законот за следење на комуникациите и
 • други  прашања  што  се однесуваат на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана во врска со мерките за следењето на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија во рок од два месеца по завршувањето на тековната година, за извршениот надзор над законитоста на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

                           Претседател: ТИТО ПЕТКОВСКИ

Заменик на претседателот: НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ

                                     Членови: ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ТАЊА ТОМИќ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

       Заменици на членовите: ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                       ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                       ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                       ИМЕР АЛИУКомисија за финансирање и буџет


Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата;
 • заемите и кредитите;
 • јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • игрите на среќа   и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                            Претседател: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

Заменик на претседателот: ГОРАН МИСОВСКИ

                                      Членови: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                                                        ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                        БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                        СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                        МИЛЕ АНДОНОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА 
                                                        НЕДИМ РАМИЗИ
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                        ИМЕР АЛИУ

        Заменици на членовите: ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                        ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                        ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                                                        ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                        РОМЕО ТРЕНОВ
                                                        НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                        РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                        САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                        ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                        БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                        БЕКИМ ФАЗЛИУ
                                                        НАЏИ ЏЕЛИЛИКомисија за економски прашања


Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • статистика   и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

Заменик на претседателот: МАЛИША СТАНКОВИЌ

                                     Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                        БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                        ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                        МИЛЕ АНДОНОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        МАРЈАНЧО НИКОЛОВ
                                                        НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИ

       Заменици на членовите: ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                                                       МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                       РИСТО МАНЧЕВ
                                                       ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ
                                                       НАЏИ ЏЕЛИЛИКомисија за земјоделство, шумарство и водостопанство


Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и  лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи   и
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.


                           Претседател:
ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА

Заменик на претседателот: ПАНЧЕ ОРЦЕВ

                                     Членови: РОМЕО ТРЕНОВ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                       ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                       БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                       САВЕ МАРАЧКОВ
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                       РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

       Заменици на членовите: СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ
                                                       НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ 
                                                       ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

Комисија за транспорт, врски и екологија


Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и  нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;
 • заштитата  и  унапредувањето  на  животната  средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија  и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.

                            Претседател: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

Заменик на претседателот: БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ

                                      Членови: МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                        СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                        ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                        ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                        БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                        БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                        РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИ

       Заменици на членовите: БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       РИСТО МАНЧЕВ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА
                                                       САВЕ МАРАЧКОВ
                                                       ТАЊА ТОМИЌ
                                                       ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИКомисија за образование, наука и спорт


Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и  научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт   и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ

Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА

                                     Членови: НАДА ЦИПУШЕВА
                                                       ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                       ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                       ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ
                                                       ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ

      Заменици на членовите: АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                      СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                      ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                      ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                      ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                      БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                      МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                      ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                      НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ
                                                      ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                      ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                      БЕКИМ ЌОКУКомисија за култура


Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности;
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право;
 • донации и спонзорства; 
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;
 • издавачка дејност и библиотекарство;
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;         
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања   и
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                            Претседател: ГОРДАН ГЕОРГИЕВ

Заменик на претседателот: МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА

                                     Членови: ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                       ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

       Заменици на членовите: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                       СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       СУЗАНА АНОВА
                                                       ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИКомисија за здравство


Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • здравствената заштита на населението;
 • здравственото осигурување;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
 • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
 • хигиенскоепидемиолошката состојба;
 • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
 • санитарниот и здравствениот надзор   и
 • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           Претседател: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ

Заменик на претседателот: ТАЊА ТОМИЌ

                                     Членови: МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

       Заменици на членовите: РОМЕО ТРЕНОВ
                                                       ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       БЕКИМ ЌОКУКомисија за труд и социјална политика


Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;
 • правото на штрајк;
 • вработување и права во случај на невработеност;
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
 • популационата политика, бракот и семејството;
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;
 • боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност   и
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           Претседател: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

Заменик на претседателот: БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА

                                     Членови: СУЗАНА АНОВА
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                       АМДИ БАЈРАМ
                                                       СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА
                                                       САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

       Заменици на членовите: МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       БЕКИМ ФАЗЛИУКомисија за локална самоуправа


Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • локалната самоуправа;
 • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;
 • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;
 • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината , населението и потребите на локалната самоуправа;
 • следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и
 • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.

                           Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ

Заменик на претседателот: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

                                     Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                       ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                       САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                       РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

      Заменици на членовите: НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                      МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                      ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                      ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                      ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                      ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                      БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                      ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                      ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                      ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                      НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                      ГАЗМЕНД АЛИЈИКомисија за еднакви можности на жените и мажите


Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

 • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;
 • разгледување на предлог Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;
 • следење  на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор  преку   доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;
 • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ;
 • иницира донесување и изменување  на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
 • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;
 • соработката со соодветните комисии на другите земји  и
 • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                            Претседател: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

Заменик на претседателот: КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА

                                     Членови: НАДА ЦИПУШЕВА
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОВСКА
                                                       ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

       Заменици на членовите: ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                       МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИКомисија за деловнички и мандатно- имунитетни прашања


Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
 • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела;
 • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;
 • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;
 • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;
 • имунитетот на пратениците и
 • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.                           Претседател:
АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

Заменик на претседателот: НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА

                                      Членови: АНЕ ЛАШКОСКА
                                                         ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                         ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                         САВЕ МАРАЧКОВ
                                                         ТАЊА ТОМИЌ
                                                         ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                         ЕРМИРА МЕХМЕТИ 
                                                         САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

         Заменици на членовите: ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                         ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                         ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                         МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                         СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                         ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                         ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                         ИМЕР АЛИУ

Click