Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за труд и социјална политика

 

Е-пошта:k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:        

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;         
 • правото на штрајк;         
 • вработување и права во случај на невработеност;         
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;         
 • платите и животниот стандард;         
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;         
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;         
 • популационата политика, бракот и семејството;         
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;         
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност; 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и         
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.                  
претседател:   ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
заменик на претседателот: ВЕСНА ПЕМОВА
членови: 1) САМКА ИБРАИМОСКИ
2) ЈАГОДА ШАХПАСКА
3) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ
5) ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
6) AГИМ ШАЌИРИ
7) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
8) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
9) СЛАЃАНА МИТОВСКА
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
11) ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
12) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
 заменици на членовите: 1) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) МЕРИ ЛАЗАРОВА
4) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
5) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
6) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
7) ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
8) АМДИ БАЈРАМ
9) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10) БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
11) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12) ТЕУТА БИЉАЛИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.