Работни тела

Комисија за финансирање и буџет

 

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

 Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите;
 •  јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа,   
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.              
претседател: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
заменик на претседателот: ПАНЧО МИНОВ
членови: 1) КЕТИ СМИЛЕСКА

2) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
3)ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ 
4) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
5) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
6) 
7) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
8) СУРИЈА РАШИДИ
9) КРСТО МУКОСКИ
10) ДРАГАН ЦУКЛЕВ

11) ЗОРАН ИЛИОСКИ
12) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
13) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
14) НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
заменици на членовите: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) ЈОВАН МИТРЕСКИ
3) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4) МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
5) РИСТЕ ТАШЕВ
6) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
7) ЕЈУП АЉИМИ
8) 
9) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
10) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
11) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
12) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
13) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
14) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
Click