Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за образование, наука и спорт

Е-пошта:kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованието на младите,ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и  научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт;
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

 

Претседател: ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
Заменик на претседателот:  МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
Членови: 1. ЃУЛУМСЕР КАСАПИ

2. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
3. ФЕРИД МУХИЌ 
4. ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
5. ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
6. ШПРЕСА ХАДРИ
7. СУРИЈА РАШИДИ
8. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
9. ДРАГАН ДАНЕВ
10. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
11. ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА - ИЛИЕВСКА
13. ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
14. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
Заменици на членовите: 1. РУБИН ЗЕМОН
2. ПАНЧЕ ИВАНОВ 
3. ИРЕНА СТЕФОСКА
4. СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
5.  ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
6. ЏЕВАТ АДЕМИ
7. 
8. ТРАЈЧО ДИМКОВ
9. ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
10. КРСТО ЈОВАНОВСКИ
11. СЛАЃАНА МИТОВСКА
12. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
13. ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
14. ТЕУТА БИЉАЛИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.