Седница 45 29.01.2009

Што има превземено раководството на Фондот за ПИОМ во врска со доделувањето на фиктиви пензии и допишување на пензиски стаж од страна на некои вработени во Фондот.

Од: СОЊА МИРАКОВСКА За: Министер за труд и социјална политика Седница 45 29.01.2009

Дали Министерството за здравство планира да воведе центар за телемедицина во Република Македонија.

Од: ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ За: Министер за здравствоСедница 45 29.01.2009

Кој дозволил преименување на институтот за духовно и културно наследство на Албанците.

Од: САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  За: Министер за образование и наукаСедница 45 29.01.2009

Кога ќе им бидат исплатени платите и придонесите на вработените во дооел вна емо од штип.

Од: МАРИНЕЛА ТУШЕВА  За: Влада на РМСедница 45 29.01.20009

што ќе превземе владата за вработување на млади и стручни кадри во образованието.

Од: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  За: Министер за образование и наукаСедница 45 29.01.20009

Дали на наставниците кои со години работат во образованието со договор за дело ќе им се трансформира работниот однос на неопределено време.

Од: БЕСИМ ДОГАНИ  За: Министер за образование и наукаСедница 45 29.01.2009

Дали професионалните војници и старешини кој се прераспределени од една единица во друга ќе можат да ги остваруваат правата кои врз основа на законот им припаѓаат.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ  За: Министер за одбранаСедница 45 29.01.2009

Зошто лицето али фахредин абдула вработен во арм се задолжува да исплати материјална штета за користење на опрема по престанок на работниот однос.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ  За: Министер за одбранаСедница 45 29.01.2009

Дали може да се врати на повторно разгледување предметот со случајот сопот.

Од: ХАЈРУЛА МИСИНИ  За: Министер за правдаСедница 45 29.01.2009

Колкава е застапеноста на албанските ученици и студенти при доделувањето на стипендии

Од: ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ За: Министер за образование и наукаСедница 45 29.01.2009

Уште колку време безбедносната состојба во куманово ќе се контролира од специјалните единици алфи.

Од: ХАЈРУЛА МИСИНИ  За: Министер за внатрешни работиСедница 45 29.01.2009

До каде е реализацијата на проектот за водоснабдителниот систем за дополнително водоснабдување на н.м.Порој. Од: ДАУТ РЕЏЕПИ За: Министер за животна средина и просторно планирање

Од: ДАУТ РЕЏЕПИ За: Министер за животна средина и просторно планирање13.01.2009

Кој е најповолниот понудувач кој се јавил на огласот за изработка на физибилити студија за гасоводен систем на Република Македонија.

Од: ЈАНИ МАКРАДУЛИ За: Министер за транспорт и врскиСедница 40 - усно 12.01.2009

Што ќе превземе Министерството за образование и наука децата во Идризово во второто полугодие да учат на нивниот мајчин јазик.

Од:  САДИЈЕ ИЛЈАЗИ За:  Министер за образование и наукаСедница 40 - 12.01.2009

Кои активности ги има превземено министерот за локална самоуправа во врска со изградбата на Библиотеката во Тетово.

Од: БЕСИМ ДОГАНИ За: Министер за локална самоуправаСедница 40 12.01.2009

Што превзема Министерството за труд и социјална политика за подобрување на административниот дел на различните видови социјални бенефиции преку центрите за социјална работа.

Од: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За: Министер за труд и социјална политикаСедница 40 12.01.2009

Дали се врши надзор, мониторинг на користењето на средствата за самовработување и колку од нив реално се операционализирани во старт на бизнисите.

Oд: МИЛЕ АНДОНОВ За: Министер за труд и социјална политикаСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали сметате дека средствата што се дадени во ДРЏ системот се доволни или со тоа ќе се наруши квалитетот во смисла на набавување на одредени вештачки колкови.

Од: ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ За: Министер за здравствоСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали има нови докази во случајот "Пепел" со кои можат да се осомничат судии или адвокати.

Од:  ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ За:  Министер за внатрешни работиСедница 40 - усно 12.01.2009

Кој ќе ги сноси трошоците од одлуката за задолжителното враќање на старата фискална меморија бидејќи еднаш веќе е платено за менување на софтверот за воведување на патриотските фискални сметки.

Од:  СТАНКА АНАСТАСОВА За:  Министер за финансииСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали Владата има реформски концепт и кои се приоритетите во македонското здравство.

Од:  АНДРЕЈ ПЕТРОВ За:  Министер за здравствоСедница 40 - усно 12.01.2009

Што превзема Владата да се спроведат фер и демократски избори во март 2009 година

Од: АНДРЕЈ ПЕТРОВ За: Претседател на Влада на РМСедница 40 - усно 12.01.2009

Кои проекти се предвидени во програмата за 2009 година од Министерството за култура и зошто 50 вработени Албанци во Министерството за култура се на принуден одмор.

Од:  ФЉОРА КАДРИ За:  Министер за култураСедница 40 - усно 12.01.2009

Колку одводни канали и речни корита се исчистени од страна на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во кои општини се извршени тие активности.

Од: ЈОВАН ГИНЕВ За: Министер за земјоделство,шумарство и водостопанствоСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали враќањето на античките корени на Македонија незначи бегање од словенските корени

Одговорил:  Претседател на Влада на РМ 12.01.2009 Седница 40 - усно 12.01.2009

До каде е проектот со изградбата на бунарите за хидросистемот Дојранско езеро.

Од:  ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За:  Министер за животна средина и просторно планирањеСедница 40 12.01.2009

Колку средства се потрошени од Буџетот во 2008 година и колку средства од Буџетот за 2009 година се предвидени како трошоци за кампањи и реклами кај сите буџетски корисници.

Од: МИЛЕ АНДОНОВ За: Министер за финансииСедница 40 - усно 12.01.2009

На што се должат различните проекции за економската политика за 2009 година помеѓу Народната банка о Владата на Република Македонија.

Од: АНДРЕЈ ПЕТРОВ За: Претседател на Влада на РМСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали Владата планира да ги намали каматните стапки на кредитите како за граѓаните така и за компаниите.

Од: КАТЕРИНА ДИМЕСКА За: Министер за финансииСедница 40 - усно 12.01.2009

Кој е мотивот на заговарачите за девалвација и дали постои реална опасност да дојде до тоа.

Од: КАТЕРИНА ДИМЕСКА За: Министер за финансииСедница 40 - усно 12.01.2009

Како превентивните мерки кои Владата ги предвиде уште во 2008 година би се одразиле врз стопанството во општина Прилеп

Одговорил: Претседател на Влада на РМ 12.01.2009Седница 40 - усно 12.01.2009

Зошто четири месеци полицијата неможе да го пронајде господинот Џемаили и дали претседателот на Владата се чувствува одговорен за сето тоа.

Од:  АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ За:  Претседател на Влада на РМСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали претседателот на Владата чувствува одговорност за изречената пресуда за случајот ОКТА на Арбитражниот суд во Париз, со која што пресуда државната каса е оштетена за 17,3 милиони долари.

Од: АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ За: Претседател на Влада на РМСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали претседателот на Владата е подготвен да ја прифати иницијативата за формирање Државен економски совет.

Одговорил: Претседател на Влада на РМ 12.01.2009Седница 40 - усно 12.01.2009

До каде е реализацијата на проектите на владата во здравството кои се однесуваат на реконструкција на 41 јавна здравствена установа како и финиширање на набавката на современа апаратура за јавните здравствени установи и зошто не се испочитувани предвидени

Од: ЈОВАН ГИНЕВ За: Министер за здравствоСедница 40 - усно 12.01.2009

Што превзема Министерството за здравство за надминување на проблемите поврзани со снабдувањето на населението со лекови.

Дополнително прашање:

Кој е одговорен за недостигот на лекови за болните од малигни заболувања.Седница 40 12.01.2009

Кои се капиталните инвестиции кои ќе се направат во 2009 година во Република Македонија.

Од: ТАХИР ХАНИ За: Влада на РМСедница 40 12.01.2009

Што превзема Министерството за труд и социјална политика за целосна и ефикасна имплементација на Законот за социјална заштита.

 Од:  ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За:  Министер за труд и социјална политикаСедница 40 - усно 12.01.2009

Како превентивните мерки кои Владата ги предвиде уште во 2008 година би се одразиле врз стопанството во општина Прилеп

Од:  КАТЕРИНА ДИМЕСКА За:  Претседател на Влада на РМ Седница 40 12.01.2009

Зошто не се реализира проектот за градење на слободна економска зона во Тетово.

Од: САДИЈЕ ИЛЈАЗИ За: Министер за економија 

Click