Работни тела на Собранието 

Во Собранието на Република Македонија се основаат постојани работни тела за разгледување на предлози на закони и други општи акти што ги донесува Собранието, за следење на извршувањето на актите на Собранието како и за проучување и претресување на други прашања од негова надлежност. Работните тела можат да воспоставуваат меѓународна соработка во областите за кои се основани.

Претседателите, замениците на претседателите, членовите на работните тела и нивните заменици се избираат од редот на пратениците во Собранието.

Во работата на работните тела учествуваат  претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.

работни тела на

Собранието 
Како постојани работни тела на собранието се основаат:

Комисија за уставни прашања

 

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Уставот;
 • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
 • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен карактер и
 • други прашања од уставен карактер.


претседател: ТАЛАТ ЏАФЕРИ
заменик на претседателот:  ЏЕВАТ АДЕМИ
членови: 1) БЕТИАН КИТЕВ
2) ЕНЕС ИБРАХИМ
3) СОЊА МИРАКОВСКА
4) САМКА ИБРАИМОСКИ
5) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
6) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
7) ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
8) СУРИЈА РАШИДИ
9) 
10) ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
11) ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
12) НАДА ЦИПУШЕВА
13) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
14) ИВАН СТОИЛКОВИЌ
15) СТОЈАН МИЛАНОВ
16) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 
заменици на членовите: 1) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
2) ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
3) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
4) МУХАМЕД ЗЕЌИРИ 
5) ФЕРИД МУХИЌ
6) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
7) AГИМ ШАЌИРИ
8) ЗИАДИН СЕЛА
9) ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
10) АМДИ БАЈРАМ
11) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ
12) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
13) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
14) 
15) САШО ВАСИЛЕВСКИ
16) АФРИМ ГАШИ

Законодавно-правна комисија

Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; 
 • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
 • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
 • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и
 • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

 

Претседател: СОЊА МИРАКОВСКА
Заменик на претседателот: ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
Членови: 1. АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2. СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА    
3. БЕТИАН КИТЕВ
4. САШКО КОСТОВ
5. БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
6. ЕЈУП АЉИМИ
7. 
8. ЗОРАН ИЛИОСКИ
9. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10. ВЕСНА ПЕМОВА
11. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
12. ИВАН СТОИЛКОВИЌ
13. 
14. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
Заменици на членовите: 1. ЕНЕС ИБРАХИМ
2. МИРА СТОЈЧЕВСКА
3. ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
4. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
5. САМКА ИБРАИМОСКИ
6. AГИМ ШАЌИРИ
7. СУРИЈА РАШИДИ
8. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
9. ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
10. НИКОЛА МИЦЕВСКИ
11. ИВАН ИВАНОВ
12. ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
13. ДАФИНА СТОЈАНОСКА
14. АФРИМ ГАШИ

Комисија за одбрана и безбедност

 

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;           
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила;           
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;           
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;- утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.
претседател: ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ 
заменик на претседателот: ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
членови: 1) 
2) ГОРАН МИСОВСКИ
3) САМКА ИБРАИМОСКИ
4) ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
5) ЏЕВАТ АДЕМИ
6) ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
7) ИВАН ИВАНОВ

8) НАДА ЦИПУШЕВА
9) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
10) ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
11) ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
12) РЕЏЕП МЕМЕДИ
заменици на членовите: 1) САШКО АТАНАСОВ  
2) МИРА СТОЈЧЕВСКА
3) РИСТЕ ТАШЕВ
4) САШКО КОСТОВ
5) ЕЈУП АЉИМИ
6) АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
7) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
10) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
11) ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
12) ТЕУТА БИЉАЛИ

Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање   на   заштитата  на  етничкиот,  културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на политичките системи и односите  меѓу заедниците и
 •  други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

 

Претседател: АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
Заменик на претседателот:  ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
Членови: 1. СОЊА МИРАКОВСКА
2. ФЕРИД МУХИЌ
3. САШКО КОСТОВ
4. БЕТИАН КИТЕВ 
5. АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
6. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7. СУРИЈА РАШИДИ
8. АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
9. ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
10. ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
11. ЗОРАН ИЛИОСКИ
12. ЈУСУФ ХАСАНИ
13. ПАНЧО МИНОВ
14. АФРИМ ГАШИ
Заменици на членовите: 1. КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА

2. СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА

3. БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4. ЕНЕС ИБРАХИМ 
5. КОСТАДИН АЦЕВСКИ
6. ШПРЕСА ХАДРИ 
7. 
8. ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
9. НАДА ЦИПУШЕВА
10. МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
11. АНЕ ЛАШКОСКА
12. ИВАН СТОИЛКОВИЌ
13. НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА 
14. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

Комисија за надворешна политика

 

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и  меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување вo членство или истапување од членство на меѓународни организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;        
 • иницијативи  и  предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.
претседател: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
заменик на претседателот: МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
членови: 1) ТАЊА КОВАЧЕВ
2) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
3) ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
4) ЈАГОДА ШАХПАСКА
5) ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
6) ШПРЕСА ХАДРИ
7) ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
8) НИКОЛА ПОПОСКИ
9) ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
10) АНЕ ЛАШКОСКА
11) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
12) АФРИМ ГАШИ
заменици на членовите: 1) ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
2) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
3) КОСТАДИН АЦЕВСКИ
4) ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
5) 
6) АРТАН ГРУБИ
7) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
8) ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
9) САШО ВАСИЛЕВСКИ
10) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
11) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
12) 

Комисија за европски прашања

 

Е-пошта: kep@sobranie.mk           

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици. 

  Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на  Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување;
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош;
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на  Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство  во Европската унија;
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на  Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки;
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите;
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за  процесите на европската интеграција;
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и            
 • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската Унија.               

 

претседател: АРТАН ГРУБИ 
заменик на претседателот:
членови: 1) ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
2) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
3) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
4) СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
5) БЕТИАН КИТЕВ 
6) НИКОЛА ПОПОСКИ
7) ТРАЈЧО ДИМКОВ
8) ЈУСУФ ХАСАНИ
9) САШО ВАСИЛЕВСКИ
10) МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
11)
12) ЈАГОДА ШАХПАСКА
13) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 
14) ШПРЕСА ХАДРИ 
заменици на членовите: 1) ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
2) 
3) РИСТЕ ТАШЕВ
4) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
5) СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА
6) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
7) ЕЈУП АЉИМИ
8) АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
9) ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
10) ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
11) СЛАЃАНА МИТОВСКА
12) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
13) ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
14) АФРИМ ГАШИ

Комисија за прашања на изборите и именувањата


Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог  да поднесува Комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање  членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува Комисијата во „Службен весник на Република Македонија",
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на изборите и именувањата и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

                           

Претседател: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
Заменик на претседателот: ЗОРАН ИЛИОСКИ
                                                Членови: 1. АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
2. КРСТО МУКОСКИ
3. ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
4. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
5. ЉУПЧО ДИМОВСКИ
6. ГОРАН МИСОВСКИ
7. ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
8. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
9. МУХАМЕД ЗЕЌИРИ
10. ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
11. АРТАН ГРУБИ
12. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
                   Заменици на членовите: 1. ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
2. ДРАГАН ДАНЕВ
3. ТРАЈЧО ДИМКОВ
4. ВАСИЛ ПИШЕВ
5. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
6. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
7. ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
8. ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
9. ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
10. ТАЊА КОВАЧЕВ
11. ЕЈУП АЉИМИ
12. АФРИМ ГАШИ

Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

 

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;         
 • следење, разгледување  и анализирање на остварувањето  на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;         
 • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите;
 • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и
 • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

претседател:  ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
заменик на претседателот:  РЕЏЕП МЕМЕДИ
членови: 1) 
2) САШКО АТАНАСОВ
3) РУБИН ЗЕМОН
4) ФЕРИД МУХИЌ 
5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
6) АНЕ ЛАШКОСКА
7) ТРАЈЧО ДИМКОВ
8) ПАНЧО МИНОВ

9) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
10) ИРЕНА СТЕФОСКА
11) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
12) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
13) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
14) ЗИАДИН СЕЛА 

заменици на членовите: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) МАЈА МОРАЧАНИН 
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ДАФИНА СТОЈАНОСКА

7) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
8) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
9) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
10) ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
11) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
12) ДРАГАН ДАНЕВ
13) СЛАЃАНА МИТОВСКА
14) 

Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање

 

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • почитување на правата и слободите утврдени со Уставот и закони од страна на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање на граѓаните и други правни лица;
 • законитоста во спроведување на овластувањата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
 • методите и средствата што ги користат Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
 • материјалната, кадровската и техничката опременост на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање;
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор и
 • други прашања што се однесуваат на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање. 


претседател: ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
заменик на претседателот:
членови: 1) ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
2) ТАЊА КОВАЧЕВ
3) МУХАМЕД ЗЕЌИРИ
4) ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
5) ЕЈУП АЉИМИ 
6) ИВАН ИВАНОВ
7) БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
8) ТРАЈЧО ДИМКОВ 
 заменици на членовите: 1) ЈОВАН МИТРЕСКИ
2) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
3) 
4) СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА    
5) АРТАН ГРУБИ
6) НАДА ЦИПУШЕВА
7) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
8) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА

Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите


Е-пошта: k.namerkizaslednakomunod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четири члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • вршење на надзорот над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите;
 • утврдување на  законитоста на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на  овластените органи (ОТА); 
 • утврдување на ефективноста на спроведувањето на посебните истражни мерки;
 • изготвува извештај за извршениот надзор; 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор;
 • други прашања што се однесуваат на овластените органи (ОТА) за  спроведување на мерките за следење на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија за претходната календарска година, најдоцна до крајот на февруари во тековната година.

 

претседател: ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
заменик на претседателот: ДРАГАН ЦУКЛЕВ
членови: 1) ТАЊА КОВАЧЕВ
2) ЗОРАН ИЛИОСКИ
3) ЕЈУП АЉИМИ

4) ТРАЈЧО ДИМКОВ
заменици на членовите: 1) ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА 
2) ГОРАН МИСОВСКИ
3) AГИМ ШАЌИРИ
4) ВЕСНА ПЕМОВА

Комисија за финансирање и буџет

 

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

 Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите;
 •  јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа,   
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.              
претседател: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
заменик на претседателот: ПАНЧО МИНОВ
членови: 1) КЕТИ СМИЛЕСКА

2) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
3)ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ 
4) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
5) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
6) 
7) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
8) СУРИЈА РАШИДИ
9) КРСТО МУКОСКИ
10) ДРАГАН ЦУКЛЕВ

11) ЗОРАН ИЛИОСКИ
12) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
13) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
14) НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
заменици на членовите: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) ЈОВАН МИТРЕСКИ
3) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4) МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
5) РИСТЕ ТАШЕВ
6) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
7) ЕЈУП АЉИМИ
8) 
9) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
10) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
11) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
12) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
13) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
14) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

Комисија за економски прашања

 

Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија; - минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на  економскиот систем и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.                
претседател: 
заменик на претседателот: AГИМ ШАЌИРИ
членови: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) РИСТЕ ТАШЕВ
3) ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
4) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
7) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
8) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
9) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
10) КРСТО МУКОСКИ
заменици на членовите: 1) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
2) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
3) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
4) КЕТИ СМИЛЕСКА
5) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
6) ЗОРАН ИЛИОСКИ
7) ВАСИЛ ПИШЕВ
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) ПАНЧО МИНОВ
10) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Е-пошта:kzemjod@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;           
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;  
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи;  
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.
претседател: ЉУПЧО ДИМОВСКИ
заменик на претседателот: ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
членови: 1) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
2) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
5) МИРА СТОЈЧЕВСКА
6) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
8) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
9) ПАНЧО МИНОВ
10) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
заменици на членовите: 1) 
2) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3) РИСТЕ ТАШЕВ
4) САШКО АТАНАСОВ
5) ПАНЧЕ ИВАНОВ
6) ЏЕВАТ АДЕМИ
7) ВАСИЛ ПИШЕВ
8) СЛАЃАНА МИТОВСКА
9) ТРАЈЧО ДИМКОВ 
10) ЉУБЕН АРНАУДОВ

Комисија за транспорт, врски и екологија

 

Е-пошта:k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;           
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;           
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.         
претседател: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
заменик на претседателот: АНЕ ЛАШКОСКА
членови: 1) КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
5) ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
6) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
8) СЛАЃАНА МИТОВСКА
9) ДРАГАН ДАНЕВ 
10) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
заменици на членовите: 1) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2) БЕТИАН КИТЕВ
3) ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
4) СОЊА МИРАКОВСКА
5) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
6) AГИМ ШАЌИРИ
7) 
8) ПАНЧО МИНОВ
9) ЈУСУФ ХАСАНИ
10) КРСТО МУКОСКИ

Комисија за образование, наука и спорт

Е-пошта:kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованието на младите,ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и  научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт;
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

 

Претседател: ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
Заменик на претседателот:  МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
Членови: 1. ЃУЛУМСЕР КАСАПИ

2. ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
3. ФЕРИД МУХИЌ 
4. ЈУЛИАНА НИКОЛОВА
5. ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ
6. ШПРЕСА ХАДРИ
7. СУРИЈА РАШИДИ
8. ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
9. ДРАГАН ДАНЕВ
10. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
11. ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА - ИЛИЕВСКА
13. ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
14. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
Заменици на членовите: 1. РУБИН ЗЕМОН
2. ПАНЧЕ ИВАНОВ 
3. ИРЕНА СТЕФОСКА
4. СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
5.  ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА
6. ЏЕВАТ АДЕМИ
7. 
8. ТРАЈЧО ДИМКОВ
9. ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
10. КРСТО ЈОВАНОВСКИ
11. СЛАЃАНА МИТОВСКА
12. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
13. ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
14. ТЕУТА БИЉАЛИ

Комисија за култура

 

Е-пошта:k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности; 
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право; 
 • донации и спонзорства;  
 • дејности   за  заштита  и  користење на движно и недвижно културно богатство; 
 • издавачка дејност и библиотекарство; 
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање,  културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;                    
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на културата  и         
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности. 
претседател: ИРЕНА СТЕФОСКА
заменик на претседателот: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
членови: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
3) ФЕРИД МУХИЌ 
4) ЕНЕС ИБРАХИМ 
5) ШПРЕСА ХАДРИ
6) ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
7) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
8) МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА
9) ЉУБЕН АРНАУДОВ
10) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
заменици на членовите: 1) РУБИН ЗЕМОН
2) МАЈА МОРАЧАНИН 
3) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА  
4) МЕРИ ЛАЗАРОВА
5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
6) АНЕ ЛАШКОСКА
7) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ

Комисија за здравство

 

Е-пошта:k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • здравствената заштита на населението;
 • здравственото осигурување;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
 • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
 • хигиенскоепидемиолошката состојба;           
 • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги; 
 • санитарниот и здравствениот надзор, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството и
 • други прашања што се однесуваат на здравството.
претседател:  МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
заменик на претседателот: ЈАГОДА ШАХПАСКА
членови: 1) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
4) РИСТЕ ТАШЕВ
5) МЕРИ ЛАЗАРОВА
6) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
7) САШО ВАСИЛЕВСКИ
8) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
9) ЉУБЕН АРНАУДОВ
10) ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
заменици на членовите: 1) ПАНЧЕ ИВАНОВ
2) 
3) САШКО КОСТОВ
4) КЕТИ СМИЛЕСКА
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
7) ВЕСНА ПЕМОВА
8) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
9) ЈУСУФ ХАСАНИ
10) ДАФИНА СТОЈАНОСКА

Комисија за труд и социјална политика

 

Е-пошта:k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:        

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;         
 • правото на штрајк;         
 • вработување и права во случај на невработеност;         
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;         
 • платите и животниот стандард;         
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;         
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;         
 • популационата политика, бракот и семејството;         
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;         
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност; 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и         
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.                  
претседател:   ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
заменик на претседателот: ВЕСНА ПЕМОВА
членови: 1) САМКА ИБРАИМОСКИ
2) ЈАГОДА ШАХПАСКА
3) МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
4) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ
5) ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
6) AГИМ ШАЌИРИ
7) ИЛИЈА ДИМОВСКИ
8) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
9) СЛАЃАНА МИТОВСКА
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
11) ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
12) ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
 заменици на членовите: 1) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) МЕРИ ЛАЗАРОВА
4) АГИМ МУРТЕЗАНОВ
5) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
6) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
7) ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
8) АМДИ БАЈРАМ
9) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10) БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
11) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12) ТЕУТА БИЉАЛИ

Комисија за локална самоуправа

 

Е-пошта: k.samouprava@sobranie.mk       

Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици.          

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • локалната самоуправа; 
 • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија; 
 • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;          
 • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината, населението и потребите на локалната самоуправа;             
 • следењето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој;                 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и         
 • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.                    
претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ
заменик на претседателот: ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
членови: 1) КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
4) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
5) КЕТИ СМИЛЕСКА
6) ВЕСНА ПЕМОВА
7) НАДА ЦИПУШЕВА
8) 
9) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
10) АМДИ БАЈРАМ
11) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12) РЕЏЕП МЕМЕДИ
заменици на членовите: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
3) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
4) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
5) AГИМ ШАЌИРИ
6) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ
7) ДРАГАН ДАНЕВ
8) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
9) ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
11) ЉУБЕН АРНАУДОВ
12) АФРИМ ГАШИ

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

 

Е-пошта:kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

 Комисијата разгледува прашања што се однесуваат за:        

 • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;         
 • разгледување на предлог Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;         
 • следење  на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
 • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
 • иницира донесување и изменување  на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;         
 • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;         
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;         
 • соработката со соодветните комисии на другите земји  и         
 • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.
претседател: ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
заменик на претседателот: БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
членови: 1) ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 
2) МАЈА МОРАЧАНИН
3) НИКИЦА КОРУБИН
4) МЕРИ ЛАЗАРОВА

5) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ

6) ИРЕНА СТЕФОСКА

7) СТОЈАН МИЛАНОВ
8) ДАФИНА СТОЈАНОСКА
9) ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
10) НОЛА ИСМАЈЛОСКА-СТАРОВА
заменици на членовите: 1) СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
2) ЈАГОДА ШАХПАСКА
3) ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
4) ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
5) 
6) ШПРЕСА ХАДРИ
7) ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА
8) ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
9) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
10) ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА

Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

 

Е-пошта:k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:          

 • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;           
 • иницијативи за  изменување  на  Деловникот  на  Собранието и деловниците на работните тела;        
 • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;           
 • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;          
 • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;           
 • имунитетот на пратениците,           
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и           
 • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.
претседател:
заменик на претседателот: СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА
членови: 1) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
2) АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
3) САШКО КОСТОВ
4) AГИМ ШАЌИРИ
5) ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
6) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
7) КРСТО МУКОСКИ
8) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
заменици на членовите: 1) ГОРАН МИСОВСКИ
2) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
3) САШКО АТАНАСОВ
4) МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
5) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
6) 
7) НИКОЛА ПОПОСКИ
8) ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ
Click